2017/2018 учебна година

 

  • Годишен комплексен план
  • Правилник за дейността на училището
  • Мерки за повишаване качеството на образованието
  • Предложение за разкриване на занимания по интереси
  • Програма за превенция на ранното напускане на училище
  • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и

       учениците от уязвими групи

 

 

2016/2017 учебна година