2018/2019 учебна година

 • Годишен комплексен план
 • Правилник за дейността на училището
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Мерки за повишаване качеството на образованието
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд 
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

2017/2018 учебна година

 

 • Годишен комплексен план
 • Правилник за дейността на училището
 • Мерки за повишаване качеството на образованието
 • Предложение за разкриване на занимания по интереси
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и

       учениците от уязвими групи

2016/2017 учебна година