"Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението"    

 

          ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • ЦЕЛ НА ИНОВАЦИЯТА:

      Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Очакваме като допълнителен ефект и добавена стойност на иновативните елементи повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.   

  •  ЕЛЕМЕНТИ НА ИНОВАЦИЯТА:

1. Въвеждане на нов учебен предмет „Дигитален свят” в 5-7 клас. Този иновативен елемент ще се развива в 4-годишен период.

2. Използване на нови и алтернативни методи на преподаване. Този иновативен елемент ще се развива в 4-годишен период и ще обхване поетапно ученици от начален и прогимназиален етап.

Четене и писане с М м и Н н - урок в I Б клас с иновативни методи на преподаване:

 

       

   

Свойства на въздуха - урок в III В клас с иновативни методи на преподаване:

 

         

      

Свойства на водата - урок в III В клас с иновативни методи на преподаване: